Witamy!

 MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Komunikat Krajowego Zarządu PZD
w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych
biur Okręgowych Zarządów PZD
oraz biura Krajowej Rady PZD

DYŻURY TELEFONICZE W DNIACH 25-29.05.2020r.

Grafik dyżurów w Biurze KR PZD


Informacja GOAP dotycząca systemu odbioru odpadów z ROD od 1 września 2020 r.
Informacja 1 - czytaj więcej
Informacja 2 - czytaj więcej

Konkurs Zielony Poznań
Zgłoszenia do 20 czerwca br.
Czytaj wiecej!

Regulamin konkursu
Protokół komisji ogrodowej
Karta zgłoszenia
Plakat


GOAP organizuje konkurs dla seniorów
pn. "W moim domu segreguję, czyli jak trafiam do właściwego kosza".
Czytaj więcej.


Komunikat KZ PZD z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie stosowania przepisów dotyczących obowiązku zasłaniania ust  i nosa na terenie ROD


KORONAWIRUS - NADAL GROŹNY WRÓG


OSTRZEŻENIE

Jeśli nie będziemy przestrzegać  zasad bezpieczeństwa doprowadzimy do zamknięcia ogrodów

K O M U N I K A T 

Komisji Bezpieczeństwa OZ PZD Poznań  

z dnia 7 kwietnia 2020 roku

KLIKNIJ aby otworzyć

Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej

 

KOMUNIKAT OZ z dnia 2 kwietnia 2020r.

W związku z informacjami, że Policja  będzie egzekwować wynikające z Rozporządzenia Rządu ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli informujemy co następuje:

Przypominamy, że z treści Rozporządzenia Rządu z 30 marca br. nie wynika wyłączenie terenów ROD z użytkowania. Istnieje natomiast na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakaz przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby m.in. w celu: zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Interpretując powyższy zakaz oraz kierowane do zarządów ROD zalecenia Policji apelujemy o powstrzymanie się od przemieszczania się na tereny ROD w ww. okresie i ograniczenie pobytu na działkach do załatwienia niezbędnych życiowo potrzeb. Podczas przejazdu i przebywania na terenie ROD należy zachować wszystkie środki bezpieczeństwa i ograniczenia w kontaktach z innymi osobami, o czym informujemy oddzielnie.

A NAJLEPIEJ   ZOSTAŃ  W  DOMU !!!

więcej w komunikacie KZ PZD obok

Okręgowy Zarząd PZD

 

KOMUNIKAT!!!

Wszystkie wydarzenia odwołane!!!

W związku z prowadzonym stanem epidemii koronawirusa na terenie Polski informujemy, że odwołane zostają terminy:

  1. Walnych zebrań w ROD
  2. Zebrań sektorów w ROD
  3. Posiedzeń Okręgowych Rad PZD
  4. Wszelkich szkoleń, narad i innych imprez organizowanych  w związku z działalnością PZD.

 

Komunikat

Kolejne kroki w walce z koronawirusem - 31.03.2020

 

Komunikat

Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu od dnia  25.03.br. wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się: 

  • Przemieszczać się  można jedynie w grupie do dwóch osób zachowując odległośc pomiędzy osobami 2 m. 
  • Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. 
  • Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 60 z 26 marca br.  wprowadził następujące ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020r.:

1)    Uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie działkowiec oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6czerwca 1997r. – Kodeks karny, tj małżonek działkowca, jego wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

2)    Wyłączeniu z bezpośredniego użytkowania przez indywidualnych działkowców lub osoby trzecie, podlegają tereny wspólne i infrastruktura ROD, w szczególności place zabaw, siłownie plenerowe, świetlice itp., za wyjątkiem wykorzystania alei ogrodowych lub innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne dla dotarcia do indywidualnej działki przez osoby uprawnione zgodnie z pkt 1) ,

3)    W ROD, w których pozwala na to stan infrastruktury, w szczególności szerokość alejek, zarząd ROD może podjąć decyzję o umożliwieniu działkowcom  docieranie do działki bezpośrednio pojazdem mechanicznym.

Ponadto OZ zaleca zarządom ROD, które na  terenie ROD posiadają sklepiki spożywcze zalecamy opóźnienie ich uruchomienia oraz wprowadzenie zakazu prowadzenia przez nie ogrodowych kawiarenek do odwołania.

 OKRĘGOWY ZARZĄD

 

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością dostosowania funkcjonowania biur jednostek PZD do warunków wywołanych zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzam z dniem 16.03.2020 r. następujące ograniczenia w sposobie załatwiania bieżących spraw ROD polegających na bezpośrednim kontakcie interesantów z pracownikami biura:

  1. Wszelkie sprawy dotyczące ROD należy załatwiać drogą mailową (poznan@pzd.pl) , telefonicznie (61 823-61-71) albo za pośrednictwem poczty.
  2. Bezpośredni kontakt z pracownikiem biura możliwy będzie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z prowadzącym sprawę.
  3. Aktualne informacje o funkcjonowaniu biura będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu www.poznan.pzd.pl .

Prezes Okręgu
dr Zdzisław Śliwa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wznowienie dzialalności
KLUBU SENIORA DZIAŁKOWCY - czytaj więcej

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Telefoniczne dyżury prawne
dla ROD i działkowców - czytaj więcej


Nowy rodzaj dyżurów telefonicznych
ds. programu DGCS PZD System

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SZKOLENIE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

 Bliższe dane

Szkolenia dla nowych działkowców ze wzgędu
na stan epidemii nie odbywają się. Kandydatów
na działkowców zachęcamy do samodzielngo zapoznania się z materiałami szkoleniowymi
z zakresy prawa w PZD oraz zagospodaeowania działki w ROD. W razie pojawiających się wątpliwości można wyjasnić problematyczne zagadnienia pod nuemrami telefonów:
sprawy dotyczace prawa w PZD - tel. 605 845 905,
sprawy dotyczące zagospodarownia działki
- tel. 601 335 949 lub 603 239 304.
ZAPRASZAMY!

Prawo w PZD - materiały szkoleniowe

Zagospodarowanie działki w  ROD
- materiały szkoleniowe

Jak zostać działkowcem w PZD?

Porady prawne
dotyczące nabywania działki w ROD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OTWARTY PROGRAM KLIMATYCZNY PZD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OTWARTY PROGRAM NOWOCZESNEGO ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA DZIAŁEK NA MIARĘ POTRZEB WSPÓŁCZESNYCH RODZIN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 OTWARTY PROGRAM ROZWOJU ROD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD

Realizacja Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Program DGCS PZD SYSTEM


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RODO w wersji elektronicznej

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KLUB SENIORA "Działkowiec"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

PZD także na Facebooku

              OZ PZD na Facebooku

 

 Altana w ROD - duma każdego dzialkowca 

Altana na działce w ROD

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Altany i zamieszkiwanie według prawa działkowego

Jak zmieniały się parametry działek, altan oraz ogrodzeń i jakie ma to znaczenie w kontekście naruszeń przepisów PZD przez działkowca?

Informacje o nas

Oszczędność wody na działce - ze zbiorników deszczówki oraz zwiększenie estetyki i korzyść z własnych plonów

Grillowanie na działkach w ROD

Ograniczenia
w korzystaniu z działek w ROD

Uchwała Krajowego Zarządu PZD 120/2020 - "odmrażanie" walnych zebrań i konferencji delegatów w mniejszych ROD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wzmożonego zapotrzebowania na działki w ROD

 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wolnych działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych


Jak nabyć dzialkę w ROD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD 
z dnia 7 maja 2020 roku 
w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD i biura Krajowej Rady PZD


Komunikat Krajowego Zarządu PZD 
z dnia 7 maja 2020 roku 
w sprawie częściowego zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odporowadzania składek ZUS

Komunikat Krajowego Zarządu PZD 
z dnia 7 maja 2020 roku 
w sprawie bieżacej sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii


Komunikat Krajowego Zarządu PZD
z dnia 5 maja 2020 roku
w sprawie obowiązujacych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD

UWAGA SUSZA! WARZYWA I OWOCE DROŻEJĄ! POMÓŻ SOBIE SAM!
Zalecenia Krajowego Zarządu PZD
dla wszystkich działkowców w ROD

Apel Krajowego Zarządu PZD
do działkowców i zarządów ROD w sprawie przestrzegania ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii


Komunikat Krajowego Zarządu PZD
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany ograniczeń w dostępie do terenów ROD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD
z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie oraniczenia strat wody w ROD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD
z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie działalności kolegiów prezesów

Rośnie zainteresowanie działkami w ROD

Działkowcy w sprawie korzystania z wody

Komunikat Krajowego Zarządu PZD
z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS

 

Informacja Krajowego Zarządu PZD
w zakresie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi dostarczane działkowcom za pośrednictwem ROD


Komunikat Krajowego Zarządu PZD
z dnia 21 kwietnia 2020 roku
os w ROD w 2020 roku o sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii


Komunikat Krajowego Zarządu PZD
z dnia 21 kwietnia 2020 roku
w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii

APEL Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do członków Komisji Rewizyjnej ROD PZD


Komunikat Krajowego Zarządu PZD
w sprawie szkoleń wstępnych nowych działkowców w ROD w 2020 roku


Komunikat KZ PZD w sprawie
Otwartego Programu Klimatycznego PZD

Jak wykorzystać
czas narodowej kwarantanny

Nowa broszura
"Warzywnik intensywnie"

Gdy braknie wody

 Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa PZD
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie funkcjonowania biur ROD
w czasie epidemii

Komunikat KZ PZD z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przenoszenia prawa do działki w ROD podczas obowiązującego stanu epidemii

Komunikat KZ PZD
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie wody na dzialkach w ROD

Wystąpienie PZD
do Komendanta Głównego Policji


 Komunikat KZ PZD z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie pomocy dla ROD
ze środków zewnętrznych w 2019 rokuKOMUNIKAT  KZ PZD
w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31.12.2019 r.


Sprawy likwidacji ROD
na posiedzeniu KZ PZD

--------------------------------------------------------

E P I D E M I A  !!!


Zanim pójdziesz na ogród PRZECZYTAJ:


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 3 kwietnia 2020 r.


Apel do działkowców

Działkowcy pozytywnie o Apelu

Działkowcy na FB

Ważne dla wszystkich struktur Związku !!!

Uchwały, Zarządzenia, Komunikaty Krajowego Zarządu PZD w sprawie koronawirusa


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r.
Ograniczenia w korzystaniu z ROD –woda, prąd, śmieci


Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarzadu Polskiego Zwiazku Dzialkowcow z dnia 27 marca 2020r. w sprawie szczegolnych zasad funkcjonowania struktur PZD w zwiazku z ogloszonym na obszarze RP stanem epidemii 

Zasady korzystania z działek oraz terenów ROD w związku z epidemią koronawirusa
(Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarzadu PZD z dnia 26 marca 2020 r.)

KOMUNIKAT Prezesa PZD w sprawie uprawnień zarządów ROD i prezesów Okregów wobec pracowników w sytuacji ryzyka zarażenia koronawirusem

KORONAWIRUS -co powinniśmy wiedzieć w tej sprawie

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem


Komunikat Prezesa PZD z dnia 16.03.2020 r. w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Uchwała Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla zarządów ROD dotyczących odbywania walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym


Koronawirus. Walne zebrania
i opłaty ogrodowe 2020

--------------------------------------------------------

Prawo budowlane
- działkowcy zadbali o ROD

--------------------------------------------------------

Komunikat Krajowego Zarządu - Parlament wysłuchał działkowców! - Nowelizacja Prawa Budowlanego skorygowana.

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.01.2020 r. w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO - 29.01.2020

W jaki sposób przeciwdziałać pożarom w ROD

Uchwały krajobrazowe w Polsce

Działkowa permakultura

Nowe wytyczne dla walnych zebrań sprawozdawczych ROD

Tezy KKR do badania bilansów
Wytyczne KKR do pracy Komisji Rewizyjnych

Przyszłość ROD w rękach działkowców

 APEL DO DZIAŁKOWCÓW przyjęty przez XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD
Każdy z nas może pomóc chronić Ziemię!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

"Działkowiec"

 

"Mój Ogródek"


 
 
"Zielona Rzeczpospolita"
 

"Informator
działkowca"

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Aktualności

27.05.2020 - Wypoczynek i edukacja dzieci na działce w ROD Wypoczynek i edukacja dzieci na działce w ROD
Działka w ROD może być wspaniałym miejsce edukacji przyrodniczej dla dzieci. Korzystając z roślin oraz materiałów dostępnych na działce, można przez zabawę przekazać wiele cennych informacji dotyczących przyrody, ekologii i...
26.05.2020 - ŚLIMAK, ŚLIMAK SCHOWAJ ROGI... ŚLIMAK, ŚLIMAK SCHOWAJ ROGI...
Deszczowa aura i świeżo posadzone rośliny na działce, zwabiły wygłodniałe ślimaki, które można spotkać dosłownie wszędzie. Najczęściej na naszych uprawach żerują ślimaki nagie: ślinik luzytański (rdzawo-pomarańczowy) i...
23.05.2020 - Działkowcy z ROD Bogdanka protestują… Działkowcy z ROD Bogdanka protestują…
Na ogrodzeniu ROD Bogdanka w Poznaniu przy ul. Pułaskiego wisi od kilku dni protestacyjny transparent wywieszony przez 13 działkowców ROD zagrożonych odebraniem działek wskutek braku tytułu prawnego PZD do zajmowanego gruntu i żądaniem...
21.05.2020 - Zaprośmy ptaki do ogrodu! Zaprośmy ptaki do ogrodu!
Ptaki nie tylko uprzyjemnią nam czas spędzony na działce. To przede wszystkim nasi sprzymierzeńcy w walce ze szkodnikami. Warto dlatego stworzyć na działce warunki, które będą sprzyjać ich osiedlaniu się. Korzystnym do bytowania...
21.05.2020 - Przygotujmy się na suszę Przygotujmy się na suszę
Długoterminowe prognozy pogody zapowiadają suche lato. Jeśli się sprawdzą, to ograniczenia w dostawie wody mogą bardzo utrudnić uprawy w rodzinnych ogrodach działkowych. Jak możemy się już dzisiaj przygotować na wypadek letnich suszy?
20.05.2020 - Wiedzy o pszczołach nigdy nie za wiele. 20 maja Światowy Dzień Pszczół Wiedzy o pszczołach nigdy nie za wiele. 20 maja Światowy Dzień Pszczół
Jak na niewielki rozmiar tego owada, to emocje, które wzbudza są ogromne. Taki stan emocji jest absolutnie uzasadniony. Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak wiele zawdzięczamy pszczołom i jak wiele możemy stracić, gdy ich zabraknie....
20.05.2020 - „Hybrydowe” obrady Okręgowej Rady PZD w Poznaniu „Hybrydowe” obrady Okręgowej Rady PZD w Poznaniu
Epidemia koronawirusa zdezorganizowała działalność organów PZD, które musiały ograniczyć bezpośrednie kontakty swoich członków i działać  w nowej rzeczywistości.  Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 71 /2020...
20.05.2020 - Rodzinne ogrody działkowe otrzymały pieniądze z budżetu województwa Rodzinne ogrody działkowe otrzymały pieniądze z budżetu województwa
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we wrześniu 2019 roku podjął decyzję        o wsparciu finansowym rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w wysokości 2 mln zł. 
14.05.2020 - Znaczenie terminów wskazanych w oświadczeniu o wypowiedzeniu dzierżawy działkowej Znaczenie terminów wskazanych w oświadczeniu o wypowiedzeniu dzierżawy działkowej
Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (DZ.U. z 2014r., poz.40)  stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca...
14.05.2020 - Opłaty działkowca w roku nabycia prawa do działki i zasady zwolnienia z tych opłat. Opłaty działkowca w roku nabycia prawa do działki i zasady zwolnienia z tych opłat.
Zgodnie z § 147 ust. 1  Statutu PZD w roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że: 1) opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w...
« pierwsza«1234567ostatnia »